سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کیمیای ناب

 

Image Detail

 

 

همانطور که قبلا بیان شد تعیین نفقه زن بر اساس نیاز و وضعیت زن است، و در فقه و حقوق این وضعیت به نفع زن است، شارع مقدس و قانونگذار به پیروی از او، چتر حمایت خود را برای زن گسترانده است تا اینکه حق او ضایع نشود. اندازه ای برای آن تعیین ننموده و حداقل آن را بر اساس عرف متعارف شهر زن می داند.

حال اگر زن فقیری با مرد ثروتمندی ازدواج نماید در اینجا مرد حق ندارد وضعیت گذشته زن را مبنا قرار دهد و از فراهم نمودن نیازهای زن در حد توان سرباز زند.

البته در عکس این فرض، اگر زنی ثروتمند با کارگری ساده ازدواج نماید انصاف حکم می نماید که زن از مرد انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی نداشته باشد.

هرچند ماده 1107 قانون مدنی ملاک تعییین نفقه را تنها وضع زن قرار داده استولی به نظر می رسد که موقعیت مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد. زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند و زن و شوهر با آگاهی از وضع طرف مقابل و با اراده خود این زندگی را انتخاب نموده اند.

از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی را استنباط کرد زیرا به موجب آن:".... دادگاه میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین ... معین می کند...."

عکس: چادر عشایر 

منابع:

  • 1. حقوق خانواده دکتر کاتوزیان
  • 2. شرح لمعه شهید ثانی
  • 3. قانون مدنی