سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

کیمیای ناب

سنگ باران

چقدر سنگ دل شده ای ای سنگ

توکه خوب به خاطر داری

کوفه کوچه هایش، علی،حسن، حسین، زینب را

پس نبار

این زینب است

وسجاد که زینت عابدان است

و حرم حسین

و دامان کوفیان که همان یتیمان دیروزند

دلهایشان از سنگ و دامانشان پر از سنگ .....

باز بارن...... سنگ باران....