سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کیمیای ناب

111 

... آنروز  سفره عقد جلوی آیینه بخت؛  مضطرب بودم و پریشان، ولی تو آرام بودی.

آیینه را که نگاه کردم برای اولین بار انگار می بینمت، فرشته ای بودی پاک و معصوم

و من خوشبخت بودم، خوشبخت تر از هر زمان دیگر

... تو آرام نشسته بودی و من نیز آرام ...

دیروز سالگرد عقدمان بود؛ باورم نمی شود که 8 سال گذشته، همین دیروز بود.